Inschrijvingen

Verklaring: Ondergetekende verklaart medisch geschikt te zijn om sport te beoefenen.

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. U hebt het recht op inzage en verbetering, zoals voorzien in de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.

Het lidgeld betaalt u  door overschrijving vóór 1 september 2020. U kan betalen op het rekeningnummer:
BNP Paribas FortisIBAN: BE 72 0011 7668 9216 – BIC: GEBA BE BB.
Uw inschrijving is pas effectief na betaling van het lidgeld.

Denk eraan bij uw ziekenfonds een tussenkomst te vragen van uw lidgeld!

U kan uw inschrijving verrichten via het online inschrijvingsformulier op deze webstek. U kan ook voor de aanvang van de lessen een inschrijvingsformulier vragen aan de groepsverantwoordelijke. Dit inschrijvingsformulier dient dan onmiddellijk ingevuld, gedateerd, getekend en terugbezorgd te worden aan de groepsverantwoordelijke tijdens de activiteit.